AVG

laolong

Privacyverklaring
Laogong Taijiquan en Qigong is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Wij verwerken de door uw verstrekte persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten als cursist en/of deelnemer aan andere door ons geïnitieerde activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
De door uw schriftelijk op het inschrijfformulier verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in een ordner of – net als uw e-mailadres – in een beveiligde digitale omgeving.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Indien noodzakelijk vanwege de cursus, behandeling of andere activiteit, verwerken wij de volgende bijzondere gegevens van u: lichamelijke beperkingen of anderszins belangrijke zaken die de docent moet weten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Verzenden van onze Nieuwsbrief en informatie over onze overige activiteiten;
Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten juist uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

laolong

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Uiteraard moeten wij wel voldoen aan verplichte, wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen zoals door de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, behalve als dit moet om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Laogong gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij zorgen voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen en eisen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens kun je per e-mail aan ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij wijzen er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Laogong neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Zoals opgesteld in september 2018

laolong